Mouse SPON2(Spondin 2) ELISA Kit

Mouse SPON2(Spondin 2) ELISA Kit

Mouse SPON2 (Spondin 2) ELISA Kit

MBS8806129-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 1710

Mouse SPON2 (Spondin 2) ELISA Kit

MBS8806129-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 445

Mouse Spon2 / Spondin-2 ELISA Kit

E0378m 96T
EUR 776

Mouse SPON2 (Spondin-2) ELISA Kit

MBS7612388-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 3900

Mouse SPON2 (Spondin-2) ELISA Kit

MBS7612388-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 340

Mouse SPON2 (Spondin-2) ELISA Kit

MBS7612388-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 2045

Mouse SPON2 (Spondin-2) ELISA Kit

MBS7612388-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 455

Mouse Spondin-2 (SPON2) ELISA Kit

abx571834-96tests 96 tests
EUR 801.6

Mouse Spondin-2 (SPON2) ELISA Kit

EK6589 96Т
EUR 799

Mouse Spondin-2 (SPON2) ELISA Kit

AE15012MO-48Tests 48 Tests
EUR 325
Description: Mouse (Mus musculus)

Mouse Spondin-2 (SPON2) ELISA Kit

AE15012MO-96Tests 96 Tests
EUR 610
Description: Mouse (Mus musculus)

Mouse Spondin-2 (SPON2) ELISA Kit

AE15012MO-48T 48T
EUR 325
Description: Mouse (Mus musculus)

Mouse Spondin-2 (SPON2) ELISA Kit

AE15012MO-96T 96T
EUR 610
Description: Mouse (Mus musculus)

Mouse Spondin-2 (SPON2) ELISA Kit

KTE70239-48T 48T
EUR 339
Description: This Mouse Spondin-2 (SPON2) ELISA Kit employs a two-site sandwich ELISA to quantitate SPON2.

Mouse Spondin-2 (SPON2) ELISA Kit

KTE70239-96T 96T
EUR 589
Description: This Mouse Spondin-2 (SPON2) ELISA Kit employs a two-site sandwich ELISA to quantitate SPON2.

Mouse Spondin-2 (SPON2) ELISA Kit

KTE70239-96T5 96 T×5
EUR 2629
Description: This Mouse Spondin-2 (SPON2) ELISA Kit employs a two-site sandwich ELISA to quantitate SPON2.

Mouse Spondin-2 (SPON2) ELISA Kit

KTE70239-96T50 96 T×50
EUR 24569
Description: This Mouse Spondin-2 (SPON2) ELISA Kit employs a two-site sandwich ELISA to quantitate SPON2.

Mouse Spondin-2 (SPON2) ELISA Kit

RK06700 96T
EUR 280

Mouse Spondin-2 (SPON2) ELISA Kit

MBS2803470-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 6255

Mouse Spondin-2 (SPON2) ELISA Kit

MBS2803470-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 445

Mouse Spondin-2 (SPON2) ELISA Kit

MBS2803470-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3290

Mouse Spondin-2 (SPON2) ELISA Kit

MBS2803470-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 730

Mouse Spondin-2 (SPON2) ELISA Kit

MBS9716848-48Tests 48Tests
EUR 340

Mouse Spondin-2 (SPON2) ELISA Kit

MBS9716848-5x96Tests 5x96Tests
EUR 1820

Mouse Spondin-2 (SPON2) ELISA Kit

MBS9716848-96Tests 96Tests
EUR 500

Mouse Spondin 2 (SPON2) ELISA Kit

20-abx154704
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 10 × 96 tests
  • 5 × 96 tests
  • 96 tests

Mouse Spondin 2 (SPON2) ELISA Kit

DLR-SPON2-Mu 96T
EUR 475
Description: serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Mouse Spondin 2 (SPON2) ELISA Kit

DLR-SPON2-Mu-48T 48T
EUR 632.4
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Mouse Spondin 2 (SPON2) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Mouse Spondin 2 (SPON2) ELISA Kit

DLR-SPON2-Mu-96T 96T
EUR 825.6
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Mouse Spondin 2 (SPON2) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Mouse Spondin 2 (SPON2) ELISA Kit

DL-SPON2-Mu 96T
EUR 453
Description: serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Mouse Spondin 2 (SPON2) ELISA Kit

EKN48557-48T 48T
EUR 389.62

Mouse Spondin 2 (SPON2) ELISA Kit

EKN48557-5x96T 5x96T
EUR 2643.85

Mouse Spondin 2 (SPON2) ELISA Kit

EKN48557-96T 96T
EUR 556.6

Mouse Spondin 2 (SPON2) ELISA Kit

EK16732 96Т
EUR 768

Mouse Spondin 2 (SPON2) ELISA Kit

EKU07446-48T 48T
EUR 571.55

Mouse Spondin 2 (SPON2) ELISA Kit

EKU07446-5x96T 5x96T
EUR 3878.38

Mouse SPON2(Spondin 2) ELISA Kit